របាយការណ៍ស្តីពីបញ្ហាចរាចរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៤ ដល់ឆ្នាំ ២០១៧

ខណៈរាជធានីភ្នំពេញបន្តរីកចម្រើន ការធ្វើចរាចរលើវិថីនានាក្នុងទីក្រុងនេះក៏កើនឡើងផងដែរ។ ជាធម្មតា ការអភិវឌ្ឍទីក្រុងតែងតែទាក់ទាញឱ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលមករស់នៅក្នុងទីក្រុងកាន់តែច្រើនឡើងដោយសារវាសម្បូរទៅដោយឱកាសការងារជាងជនបទ។ ប៉ុន្តែគួរឱ្យសោកស្តាយ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងកំណើនប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងមានការកើនឡើង  ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ហើយកត្តានេះបានជះឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងមកលើស្ថានភាពចរាចរដែលបណ្តាលឱ្យមានការកកស្ទះលើដងផ្លូវ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរ និងរំខានដល់អារម្មណ៍អ្នកបើកបរ។ សរុបសេចក្តីមក “ផ្លូវដែលមានការកកស្ទះចរាចរបង្កផលលំបាកដល់បរិស្ថាន សេដ្ឋកិច្ច និងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រចាំថ្ងៃ”។

បញ្ហាកកស្ទះចរាចរនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមិនមានការពន្យល់ច្បាស់លាស់ណាមួយនោះទេ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយកំណើននៃប្រជាពលរដ្ឋជាមូលហេតុនៃការកើនឡើងបញ្ហាចរាចរ ប៉ុន្តែជាទូទៅវាក៏បណ្តាលមកពីសាធារណជនអាជ្ញាធរ និងគុណភាពហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផងដែរ។

គោលបំណងនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនេះគឺដើម្បីកំណត់ពីបញ្ហាចរាចរសំខាន់ៗនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។  ការប្រមូលព័ត៌មានពីរបាយការណ៍របស់សំឡេងទីក្រុងកម្ពុជា  ក្នុងចន្លោះឆ្នាំ២០១៤ ដល់ឆ្នាំ២០១៦ និងការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យស្រាវជ្រាវដោយអង្គការសមាគមធាងត្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ២០១៧ ហើយតួលេខស្តីពីការកកស្ទះចរាចរ គ្រោះថ្នាក់ចរាចរ និងលក្ខខណ្ឌផ្លូវ ត្រូវបានលើកឡើងជាដំណោះស្រាយសមរម្យដើម្បីយកមកពិចារណា៕

You can download in Khmer and English
 
Contact for more information:
 
Mr. Isaac Daniels, Program Adviser of Sahmakum Teang Tnaut (STT)
 
E-mail: advisor@teangtnaut.org