ម្ចាស់ជំនួយ

ថវិកាដំណើរការសមាគមធាងត្នោតសម្រាប់ឆ្នាំ 2014 គឺមានចំនួនប្រមាណ 60 0000 ដុល្លារអាមេរិកហើយម្ចាស់ជំនួយសំខាន់រួមមាន The Open Society Foundations, MISEREOR, Norwegian People’s Aid, Diakonia, Swedish International Development Cooperation Agency, European Union, Selavip,The Heinrich Böll Foundation and  Czech Republic Development Cooperation.

Basic CMYK

Open Society Foundations

NPA_logo

Norwegian People’s Aid

MISEREOR's Logo

MISEREOR

Diakonia

Diakonia

The Heinrich Boll Foundation

The Heinrich Böll Foundations

SIDA

SIDA

European Union's Logo

European Union

Selavip

Selavip

Czech Republic Development Cooperation

Czech Republic Development Cooperation

Our Partner

People In Need

People In Need