ការបាត់បង់បឹងទំពុន

no title has been provided for this book
Category:
(Khmer) បឹងទំពុន ឬបឹងជើងឯកគឺជាតំបន់ដីសើមដែលមានទំហំប្រមាណ ២,៥០០ហិកតា បច្ចុប្បន្នបឹងនេះ កំពុងត្រូវបានកាត់ឱ្យក្រុមហ៊ុនឯកជន ហើយផ្ទៃបឹងយ៉ាងហោចណាស់៩០%នឹងត្រូវបានបាត់បង់ ។ នេះជាវីដេអូខ្លីស្ដីពី ការបាត់បង់បឹងទំពុន ដែលបានផលិតឡើងដោយយោងតាមរបាយការណ៍ដែលបានផ្សព្វផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះ ដោយមានការចូលរួម ពីអង្គការសមាគមចំនួន៤។

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Rate this review