កម្រងរូបភាព សហគមន៍ព្រែកតាគង់៦០មែត្រ

នេះជាកម្រងរូបភាព សហគមន៍ក្រីក្រ នៅក្នុងសហគមន៍ព្រែកតាគង់ម៉ែត្រ៦០មែត្រ ដែលអង្គការសមាគមធាងត្នោត បានចុះអនុវត្តន៍ការងារជាមួយ។ ដូចជាការផ្តល់នូវវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ការផ្តល់ជាសំភារៈក្នុងការកសាងផ្ទះ នឹងផ្លូវក្នុងសហគមន៍ ដែលទទួលរងពីការលិចទឹក។