ជនរងគ្រោះ​ដីធ្លី​ព្រមាន ​ហែញត្តិ​ទាមទារ​ឲ្យ​លោក​ ហ៊ុន សែន ​ជួយ

តំណាងប្រជាជនរងគ្រោះដីធ្លី ១៧១ ខេត្តកោះកុង ស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលកុំចងករណីពួគាតជាមួយករណីទំនាស់ផ្សេងៗ ដែលបង្ករឲ្យការដោះស្រាយកាន់តែអូសបន្លាយ។

កំណើន​ចំនួន​ជនរងគ្រោះ​ដី​ធ្លី​បាន ធ្វើ​ឲ្យ​ដំណោះ​ស្រាយ​ដីធ្លី​…

តំណាងប្រជាជនរងគ្រោះដីធ្លី ១៧១ ខេត្តកោះកុង ស្នើសុំរដ្ឋាភិបាលកុំចងករណីពួគាតជាមួយករណីទំនាស់ផ្សេងៗ ដែលបង្ករឲ្យការដោះស្រាយកាន់តែអូសបន្លាយ។ អានពិស្ដារ https://goo.gl/moSog0

Posted by Post Khmer on Tuesday, December 27, 2016

ប្រភព៖ www.facebook.com/PostKhmer/videos/vb.109376125795581/1227204414012741/?type=2&theater