ប្រជាពលរដ្ឋ⁣ចំនួន៤៨នាក់⁣ ចូលរួមកិច្ចប្រជុំនៅសង្កាត់ច្រាំងចំរេះ១

 

នៅព្រឹកថ្ងៃទី៣០ ខែកញ្ញា⁣⁣ ឆ្នាំ២០១៥ ប្រជាពលរដ្ឋ⁣ស្ថិតនៅក្នុងភូមិ១⁣  សង្កាត់ច្រាំងចំរេះ១ ខ័ណ្ឌឫស្សីកែវ⁣ រាជធានីភ្នំពេញ ចន្លោះគីឡូម៉ែតលេខ៨ និងលេខ៩ បានធ្វើការប្រជំុនិងពិភាក្សារគ្នាអំពីផែនការមេ ។

ប្រជាពលរដ្ឋ⁣ ចំនួន៤៨នាក់⁣ តំណាងមកពី⁣៣៥គ្រួសារបាន ចូលរួមកិច្ចប្រជុំនេះ។