វិភាគទាន

ប្រសិនបើអ្នកចង់គាំទ្រដល់អង្គការសមាគមធាងត្នោត សូមចូលរួមវិភាគទានហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីគាំទ្រគម្រោងរបស់យើង។ ការចូលរួមវិភាគទានដោយផ្ទាល់របស់អ្នកនឹងដើរតួយ៉ាងសំខាន់ ក្នុងការជួយដល់សហគមន៍ក្រីក្រក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ។ ការគាំទ្ររបស់អ្នកអាចជួយឱ្យយើងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ ការតស៊ូមតិ និងយុទ្ធនាការដែលផ្តោតទៅលើបញ្ហាក្នុងទីក្រុង។ ជំនួយរបស់អ្នកក៏អាចគាំទ្រយើង ក្នុងការផ្តល់អំណាចដល់សហគមន៍មូលដ្ឋាន និងសកម្មជននៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ដែលខិតខំធ្វើការងារដើម្បីសិទ្ធិរបស់ពួកគេ។ យើងសូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នករាល់គ្នាដែលបានជួយពួកយើងឆ្ពោះទៅរកទស្សនៈ វិស័យរបស់យើង ដែលសហគមន៍ក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះក្នុងទីក្រុង ទទួលបាននូវលំនៅឋានគ្រប់គ្រាន់ ជីវភាពប្រសើរ និងវិបុលភាព។

 

STT Bank Details

ឈ្មោះធានាគា CIMB Bank PLC
អាសយដ្ឋាន #20AB Corner Preah Norodom Boulevard & Street 118, Sangkat Phsar Chas, Phnom Penh, CAMBODIA
គណនី Sahmakum Teang Tnaut (STT)
លេខគណនី 1010  1220  0000 3634
SWIFT CODE CIBBKHPP
រូបីយវត្ថុ USD