សេចក្តី​ថ្លែងការណ៍ វិចារណកថា និង​លិខិត

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ថៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៦

ក្រុមសង្គមស៊ីវិលចំនួន ៥០ ប្រកាសគាំទ្រពហិការចំពោះក្រុមហ៊ុនទេសចរណ៍កាពីតូល បន្ទាប់ពីមានការបង្រាបទៅលើសកម្មភាពរបស់សហជីបដ៏ឃោរឃៅបានកើតឡើង។

 

606_202jcsdbock_kh
606_202jcsdbock_kh (1)
606_202jcsdbock_kh (2)
606_202jcsdbock_kh (3)
606_202jcsdbock_kh (4)
606_202jcsdbock_kh (5)