អង្កការលើកលែងទោសអន្តរជាតិមានការព្រួយបារម្ភ លើតុលាការកម្ពុជា

អង្កការលើកលែងទោសអន្តរជាតិមានការព្រួយបារម្ភ ក្រោពីតុលាការផ្តន្ទាទោសស្ត្រីសកម្មជនបឹងកក់ ៤រូប កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា។

សេចក្ដីថ្លែងការណ៍ ផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារ ទី២០ ខែកញ្ញា ចាត់ទុកថា ការផ្ដន្ទាទោសនេះកាន់តែបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាច្រើនឡើង បន្ថែមលើបញ្ហាដែលមានស្រាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងភាពគ្មានឯករាជ្យ និងភាពខ្វះសុចរិតភាពរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការកម្ពុជា។ អ្នកស្រី ហេង មុំ ទេព វន្នី គង់ ចន្ថា និង បូ ឆវី ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារម្នាក់ ៦ខែ ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីដែលកប់បាត់តាំងពី ៥ឆ្នាំមុន។