អង្គការសមាគមធាងត្នោតបានផលិតវីដេអូខ្លីស្តីពី “រឿងរ៉ាវរបស់ស្ត្រីក្រីក្រក្នុងទីក្រុង”

អង្គការសមាគមធាងត្នោតបានផលិតវីដេអូខ្លីស្តីពី “រឿងរ៉ាវរបស់ស្ត្រីក្រីក្រក្នុងទីក្រុង” ដោយផ្អែកលើរបាយការណ៍របស់ខ្លួន ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការប្រារព្វទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ ខួបលើកទី៧១ ឆ្នាំ២០១៩ នេះ។

លោកអ្នកអាចទាញយករបាយការណ៍នៅទីនេះ! ភាសាខ្មែរ – អង់គ្លេស