អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានសង្កាត់ដង្កោទទួលបានការគាំទ្រចំពោះគម្រោងរៀបចំដីធ្លី និងសិទ្ធិមនុស្ស