អំពីយើង

អង្គការសមាគមធាងត្នោត ជាអង្គកាមិនមែនរដ្ឋាភិបាលធ្វើការនៅទីក្រុងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា

ទស្សនវិស័យ

សង្គមមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងទទួលបាននូវលំនៅដ្ឋានសមរម្យ តាមរយៈការអភិវឌ្ឍទីក្រុងប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

បេសកកម្ម

ដើម្បីផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេសដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រក្នុងការសាងសង់លំនៅដ្ឋាន ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងជំរុញឱ្យមានការជជែកពិភាក្សា និងលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបញ្ហានានានៅក្នុងទីក្រុង។

សាវតា

អង្គការសមាគមធាងត្នោតមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០០៥ និងត្រូវបានចុះឈ្មោះជាផ្លូវការជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃ ក្នុងខែ តុលា ឆ្នាំ ២០០៦។ ធាងត្នោតមានន័យថា “ធាងដើមត្នោត” ហើយគេប្រើប្រាស់វាសម្រាប់សាងសង់លំនៅដ្ឋាន ធ្វើជាដំបូល និងសម្រាប់ការវេចខ្ចប់។ រូបភាពតំណាងនេះជាទិដ្ឋភាពដ៏សាមញ្ញ តែមានសារប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា ដែលជម្រុញឲ្យអង្គការសមាគមធាងត្នោតព្យាយាមឆ្លុះបញ្ចាំងការងារជាក់ស្តែងរបស់ខ្លូនជាមួយនឹងសហគមន៍ក្រីក្រក្នុងទីក្រុង។

តាំងពីដំបូងសមាគមធាងត្នោតបានផ្តោតលើការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធប៉ុន្តែជាងមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះសហគមន៍ជាច្រើនត្រូវបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការអភិវឌ្ឍ ការផ្ទេរកម្មសិទ្ធិដីធ្លី និងការបណ្តេញចេញ។ ដោយសារហេតុនេះហើយទើបអង្គការសមាគមធាងត្នោតខិតខំពង្រឹងការស្រាវជ្រាវ និងការតស៊ូមតិ ដើម្បីឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ លើការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយ ដែលក្នុងរាជធានីភ្នំពេញតែមួយប៉ុណ្ណោះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំនួន ២៧០,០០០ នាក់ ចាប់តាំងពីឆ្នាំ ១៩៩០ មក ត្រូវបាន បណ្ដេញចេញពីលំនៅដ្ឋាន ។  តាមរយៈ ការគាំទ្រ ការទាមទាររបស់សហគមន៍ អង្គការសមាគមធាងត្នោត និងអង្គការដៃគូបានជួយសហគមន៍បង្ហាញនូវក្ដីព្រួយបារម្ភរបស់ពួកគេទៅដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាតិ និងអន្ដរជាតិ ម្ចាស់ជំនួយ អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលជាតិ និងអន្ដរជាតិផ្សេងៗ ទៀត។

នៅក្នុងឆ្នាំ ២០១៤ អង្គការសមាគមធាងត្នោតបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធក្នុងការដឹកនាំ។ ចាប់តាំងពីពេលនោះមក អង្គការសមាគមធាងត្នោតគ្រប់គ្រងដោយនាយកប្រតិបត្តិ និងគណៈកម្មាធិការគ្រប់គ្រង។ នៅក្នុងឆ្នាំដដែល អង្គការសមាគមធាងត្នោតបានធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរការគ្រប់គ្រងដោយ បង្កើតក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ដែលជាអ្នកផ្ដល់យោបល់ ទៅជាគណៈគ្រប់គ្រងភិបាល វិញ។ បច្ចុប្បន្ន អង្គការសមាគមធាងត្នោតមានក្រុមការងារប្រកបដោយសក្តានុពល និងការប្ដេជ្ញាខ្ពស់ ដើម្បីបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួន។