សហគមន៍បុរីកីឡាមកដាក់ញត្តិបដិសេធនូគោលការណ៍សំណងរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ នៅមុខសាលាក្រុងនាព្រឹកថ្ងៃទី២៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧។

សហគមន៍រងគ្រោះដីធ្លីបុរីកីឡាដាក់ញត្តិបដិសេធគោលការណ៍សាលារាជធានីភ្នំពេញ

Read more