ពលរដ្ឋចង់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្ទះលោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន តែត្រូវបានកងសន្តិសុខរារាំង។

ពលរដ្ឋរងគ្រោះដីធ្លីខេត្តកោះកុងរកអន្តរាគមន៍ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន ជាថ្មី

Read more