ការវាយតម្លៃភាពក្រីក្រ របាយ​ការណ៍​ថ្មី​នេះ​បង្ហាញ​ពី​បញ្ហាកំពុង​ប្រឈមរបស់សហគមន៍​ក្រីក្រ​ក្នុង​ទីក្រុង​ដែលចាំបាច់ត្រូវការដោះស្រាយជាបន្ទាន់

Read more

សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួម ៖“រាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានវិធានការម៉ឺងម៉ាត់ដើម្បីធានា សុខភាព និងសុវត្ថិភាពដល់កម្មករនិយោជិតនៅកន្លែងការងារក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺកូវីដ ១៩

Read more