ទំនាក់ទំនង

ឈ្មោះ ៖ អង្គកាសមាគមធាងត្នោត
អាសយដ្ឋាន ៖ ផ្ទះលេខ ៧ , ផ្លូវ ៤៩៤ សង្កាត់ ផ្សារដើមថ្គូវ ខណ្ឌ ចំការមន ភ្នំពេញ
អ៊ីម៉ែល ៖ info@teangtnaut.org
ទូរស័ព្ទ ៖ (+៨៨៥) ២៣ ៥៥៥ ១៩ ៦៤


View Larger Map

One thought on “ទំនាក់ទំនង

 1. Sven Schulte
  d22 at h12:11m

  Chomreab sur,

  I am Sven, a Project Director for Wasser fuer die Welt & Dirtwater, two Austrian-registered NGOs which have been working here in Cambodia for many years.

  In my past, I have researched a lot on housing rights, urban change, and gentrification. Especially when I was lecturing at the United Nations – mandated University for Peace (MA in Sustainable Urban Governance) and as research coordinator for a study on urban sustainability for the German Government.

  I saw that you are in need of Board of Directors?

  I already serve on the Board of the IREBS Foundation for African Real Estate Science (www.afrer.org) as well as for Empower Women’s and Children’s Aid, an Ethiopian-registered NGO.

  If you are interested, please let me know.

  Seeing the impact of urban change, I would love to get more involved and support, well knowing, that this topic is very contentious.

  Best wishes,

  Sven

Comments

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.