សង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវឱ្យ​អាជ្ញាធរ​បញ្ឈប់ជា​បន្ទាន់​នូវការ​យាយី​ដល់​អ្នក​ការពារ​សិទ្ធិមនុស្ស

ថ្ងៃទី២៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦ – យើងខ្ញុំ ជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានរាយនាមខាងក្រោម សូមថ្កោលទោសចំពោះការកោះហៅ និងសាកសួរទៅលើមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានធ្វើសកម្មភាពសមស្រប និងត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ក្នុងការការពារសិទ្ធិមនុស្ស។ នេះជាការអនុវត្តដោយបំពានរបស់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយ (“អ.ប.ព”) ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីគំរាមកំហែងទៅលើសង្គមស៊ីវិល។

ទាញយកឯកសារជា ភាសាអង់គ្លេស និង ភាសាខ្មែរ

402k402Joint Press Release - CSOs call upon the authorities to immediately cease harrassment of human rights defenders_(KHM)_Page_1 402k402Joint Press Release - CSOs call upon the authorities to immediately cease harrassment of human rights defenders_(KHM)_Page_2 402k402Joint Press Release - CSOs call upon the authorities to immediately cease harrassment of human rights defenders_(KHM)_Page_3 402k402Joint Press Release - CSOs call upon the authorities to immediately cease harrassment of human rights defenders_(KHM)_Page_4 402k402Joint Press Release - CSOs call upon the authorities to immediately cease harrassment of human rights defenders_(KHM)_Page_5