វគ្គបណ្តុះបណ្តាលសហគមន៍បន្តនៅខែ មេសាCommunity Training Continues in April

នៅថ្ងៃទី ២២ និង ២៧ ខែមេសា សមាគមធាងត្នោតបានបន្ត ជាមួយគម្រោងអាយស៊ីធី ។ គម្រោងនេះ មានទំនាក់ទំនងជាមួយ ដប់មួយសកម្មជនសហគមន៍ ដែលមកពីសហគមន៍ផ្សេងៗគ្នា នៃរាជធានីភ្នំពេញ ដោយការទទួលបានវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ទៅលើជំនាញខាងបច្ចេកវិទ្យា ។ គោលបំណងនៃគម្រោងនេះ គឺដើម្បីពង្រឹងសហគមន៍ក្រីក្រនៅក្នុងទីក្រុង តាមរយៈសកម្មភាពរបស់គម្រោង ដោយការបង្រៀនជំនាញខាងបច្ចេកវិទ្យា និងប្រព័ន្ទផ្សព្វផ្សាយសង្គមជាមូលដ្ឋាន ក្នុងគោលបំណងលើកកំពស់សិទ្ធមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជា ។

ក្នុងខែនេះ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលបានផ្តោតសំខាន់ទៅលើ ការពង្រឹងចំណេះដឹងនៃអ្នកចូលរួមលើការស្វែងយល់ និងការប្រើប្រាស់ អក្សរខ្មែរយូនីកូដ លើកុំព្យូទ័រ និងទូរស័ព្ទឆ្លាតវៃ ។ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលនេះ នឹងអនុញ្ញាតឲ្យសកម្មជនក្លាយជាការវាយអក្សរដែលមានភាពងាយស្រួល និងការផ្តល់ព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរ ទៅដល់អ្នកអានជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ។

Hands on training
ការបណ្តុះបណ្តាល
Practicing Khmer Unicode
ការហ្វឹកហាត់ប្រើប្រាស់ពុម្ពអក្សរខ្មែរលើទូរស័ព្ទ
Receiving the smartphone
ការប្រគល់ទូរស័ព្ទដៃឆ្លាតវៃ
Powerpoint presentation on using Khmer Unicode
ឯកសារបទបង្ហាញនៃការប្រើប្រាស់ពុម្ពអក្សរខ្មែរ
On April 22nd and 27th STT continued with the ICT Project. This project involves 11 community activists, coming from different communities of Phnom Penh, receiving training on technological skills. The purpose of the project is to strengthen the urban poor community through its activists by teaching technological skills and social media platforms in order to promote human rights in Cambodia.

This month the training focused on strengthening the knowledge of the participants on understanding and using Khmer Unicode on the computer and smartphones. This will allow activists to become more comfortable typing and relaying information in Khmer and reach out to a larger audience in Cambodia.

Hands on training
Hands on training
Practicing Khmer Unicode
Practicing Khmer Unicode
Receiving the smartphone
Receiving the smartphone
Powerpoint presentation on using Khmer Unicode
Powerpoint presentation on using Khmer Unicode