ទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិឆ្នាំ ២០១៤International Human Rights Day 2014

Image from www.cija.ca
Image from www.cija.ca

ដើម្បីប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ នៅឆ្នាំ ២០១៤, មានប្រជាពលរដ្ឋ (រួមមានសិស្សនិស្សិត ព្រះសង្ឃ តំណាងសហគមន៍ និងអង្គការសង្គមស៊ីវិល) នឹងចូលរួមដើរក្បួនក្នុង រយៈពេល៥ ថ្ងៃ ទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញ។

នៅថ្ងៃទី 4 ខែធ្នូនេះអ្នកចូលរួមនឹងចាប់ផ្តើមចេញទៅពីចំណុច ប្រាំផ្លូវដាច់ដោយឡែក

(ផ្លូវជាតិលេខ ១, ផ្លូវជាតិលេខ ២, ផ្លូវជាតិលេខ ៥, ផ្លូវជាតិលេខ ៧, និងផ្លូវរតនគីរី) មានចម្ងាយ ប្រមាណ១០០គីឡូម៉ែតពីរាជធានីភ្នំពេញ។

ការដើរដង្ហែក្បួននេះនឹងចាប់ផ្តើមនៅព្រឹកបន្ទាប់នៅថ្ងៃទី ៥​ខែធ្នូ ដែលទីបំផុត ក្រុមទាំងប្រាំ នឹងជួបប្រជុំគ្នានៅថ្ងៃទី ១០ ខែធ្នូនៅរដ្ឋសភាដែលជាកន្លែងដែលពួកគេនឹងដាក់ញត្តិ។

Image from www.cija.ca
Image from www.cija.ca

To celebrate the 2014 International Human Rights Day, scores of people (including students, monks, community representative, and civil society organizations) will participate in a 5-day march to Phnom Penh.

On December 4th, participants will drive out to the assigned starting points on five separate roads (National Road 1, National Road 4, National Road 5, National Road 7, and Rattanakiri Road) about 100km out from Phnom Penh.

The march will commence the next morning on December 5th, after which all five groups with will eventually meet in the city on December 10th where they will submit a petition to the National Assembly.