សហគមន៍ស្ត្រីសាមគ្គីមានជ័យ៖ តវ៉ានឹងការគម្រាមកំហែងបណ្តេញចេញSatrei Samaki Meanchey: Fighting the Threat of Eviction

សហគមន៍ស្រ្តីសាមគ្គីមានជ័យ គឺជាសហគមន៍មួយនៅក្នុងចំណោម សហគមន៍ជាច្រើនទៀតនៅក្នុងភ្នំពេញដែលបានកំពុងរងការបង្ខិតបង្ខំអោយ ចាកចេញពីលំនៅស្ថានរបស់ពួកគេ និងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទៅតំបន់ផ្សេងទៀត ដោយសារអជ្ញាធរ។ បង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ១៩៨២សមាជិកសហគមន៍បានរស់នៅក្នុងតំបន់នេះរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន។ ការចាប់ផ្តើមពី៣២គ្រួសារ សហគមន៍ស្រ្តីសាមគ្គីមានជ័យ ឥឡូវនេះមាន ៤៦គ្រួសារ ចាប់តាងពីឆ្នាំ ២០១៤​មក។

View of houses in Satrei Samaki Meanchey
ទិដ្ខភាពនៃលំនៅស្ថាន នៅក្នុងសហគមន៍ស្រី្តសាមគ្គីមានជ័យ

 

ជាមួយនឹងករណីជាច្រើន នៃសហគមន៍ក្រីក្រ ដែលស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែង បណ្តេញចេញ ដីដែលសហគមន៍ស្រ្តីសាមគ្គីមានជ័យ កំពុងតាំងទីលំនៅនោះ គឺបានទិញដោយ ប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះ ដែលមានលិខិតកម្មសិទ្ធច្បាស់លាស់ រវាងម្ចាស់កម្មសិទ្ធមុន និងមានប្រធានសហគមន៍បច្ចុបន្នជាសាក្សីដឹងលឺផងដែរ។ រាល់លំនៅស្ថានទាំងអស់ នៅក្នុងសហគមន៍នេះ ត្រូវបានធ្វើត្រូវបានសាងសង់ឡើងពីបាតដៃទទេ ពីប្រាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋ។ បច្ចុបន្ននេះ, លិខិតកម្មសិទ្ធិទាំងនោះ គឺពិបាកនឹងទទួលស្គាល់ ជាឯកសារស្របច្បាប់ ណាស់ និងដីទាំងអស់នោះជាកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់រដ្ឋ។

ដូចដែល អជ្ញាធរក្រុងបានកំពុងចាប់ផ្តើមអភិវឌ្ឃ ផ្នែកខាងក្រោយនៃបឹងកក់ ដែលជាកន្លែងដែល ស្រ្តីសាមគ្គីមានជ័យ កំពុងតាំងទីលំនៅ, សេចក្តីជូនដំណឹងបណ្តេញចេញ បានផ្តល់ទៅដល់ដៃប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះហើយ ដើម្បីរៀបចំដីទាំងនោះ។ នៅលើផ្ទះរបស់ ប្រធានសហគមន៍ និង ផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀត ត្រូវបានបាញ់ថ្នាំនៅលើទ្វា ដែលជាសញ្ញាបញ្ជាក់ ពីការបណ្តេញចេញ។

Eviction code painted onto a house
លេខកូដបណ្តេញចេញ ដែលបានសរសេរនៅលើ ជញ្ជាំងផ្ទះ

ប្រធានសហគម ពូ គុន ជួបប្រជុំជាមួយ ប្រជាពលរដ្ឋ បន្ទាប់ពីសេចក្តីប្រកាសនៃការបណ្តេញចេញ ដើម្បីពិភាក្សាពី ជម្រើស និងដំណោះស្រាយសមស្របផ្សេងៗ។ កាលពីមួយខែកន្លងទៅ គាត់បានធ្វើការទាក់ទងទៅកាន់ អជ្ញាធរ ក៏ដូចជា ក្រសួងធនធានទឹក ក្រសួងសាធារណការ និងអង្គការដែលធ្វើការលើបញ្ហាសិទ្ធិដីធ្លី ដើម្បីសុំជំនួយ។ អង្គការខ្លះក្នុងចំណោមអង្គការទាំងនេះ ក្នុងនោះការមាន អង្គការសមាគមធាងត្នោត ផងដែរ ត្រូវបានទំនាក់ទំនង ដើម្បីធ្វើការតស៊ូមតិ ដើម្បីផ្ទះរបស់ពួកគេ និងអង្គការ មជ្ឍមណ្ឌលអប់រំច្បាប់សម្រាប់សហគមន៍ផ្តល់នូវ មេធាវី សម្រាប់ផ្តល់ព័ត៌មានដល់ពួកគេ អំពីច្បាប់ និងអប់រំប្រជាពលរដ្ឋ ក្នុងករណីមានសកម្មភាពខុសច្បាប់ដែលកំពុងកើតឡើង។

Meeting with Pu Kun, the community leader in Satrei Samaki Meanchey
ការជួបជាមួយលោក ពូ ឃុន  ប្រធានសហគមន័ស្ត្រីសាមគ្គីមានជ័យ

អជ្ញាធរក្រុងភ្នំពេញ ថ្មីៗនេះ បានមកកាន់ សហគមន៍ស្រ្តីសាមគ្គីមានជ័យ ដើម្បីធ្វើការវាស់វែង ពីផ្ទៃដីដែលពួកគេបម្រុងនឹង ទាមទារ និងនៅពេលអនាគត នឹងផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមពី តំបន់ណាដែលច្បាស់ថា នឹងត្រូវបណ្តេញចេញ។ សមាជិកសហគមន៍ កំពុងខ្វះភាពជឿទុកចិត្ត លើភាពស្របច្បាប់នៃការទាមទាររបស់អជ្ញាធរ បានសាកសារទៅកាន់ អង្គការសមធម៌កម្ពុជា និងអង្គការទស្សនៈពិភពលោក ដើម្បីធ្វើការវាស់វែងបន្ថែម ដើម្បីដឹងអោយបានច្បាស់ថា ទិន្នន័យទាំងនោះគឺត្រឹមត្រូវ។ ពុំមានសេចក្តីប្រកាសណាមួយ បញ្ជាក់ពីបរិមាណផ្ទៃដីដែលត្រូវបានយកនោះទេ។

ជាសេចក្តីបន្ថែម អជ្ញាធរខ័ណ្ឌ បានធ្វើការទាក់ទងជាមួយ ប្រជាពលរដ្ឋ។ ពួកគេបានប្រាប់ ប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ថា ពួកគេកំពុងឆ្ពោះទៅកាន់ដំណោះស្រាយ នៅពេលដែលបឹងនោះត្រូវបានអភិវឌ្ឍរួចហើយ ពួកគេអាចទទួលបានដីដែលនៅសល់។ បើសិនជា សេចក្តីប្រកាសពីការបណ្តេញចេញភ្លាមៗផ្លូវការ ត្រូវបានប្រកាស ពូ ឃុន នឹងធ្វើការដោះដូវថ្មីមួយគឺ ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ នឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរនៅពេលដែល ការសងជំងឺចិត្តបានធ្វើឡើង។ ជាអកុសល ប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងពី និន្នាការរបស់ អជ្ញាធរកម្ពុជា ថានឹងបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់តំបន់ដែលនៅឆ្ងាយពីទីក្រុង ហើយនិងមិនមានហេដ្ឋារចនាត្រឹមត្រូវ និងសេវកម្មផ្សេងៗ។ នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ សហគមន៍បានតភ្ជាប់ជាមួយបណ្តាញទឹក និងភ្លើង សាលារៀននៅក្បែរ និងត្រូវបានចាត់ទុកពីប្រជាពលរដ្ឋថា មានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់។

អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានទើបបានចូលមកក្នុង ស្ត្រីសាមគ្គីមានជ័យដើម្បីទទួលយកការវាស់វែងដីដែលពួកគេកំពុងរៀបចំផែនការនិងផ្តល់ព័ត៌មានតំបន់ណានឹងត្រូវបណ្តេញចេញការពិតប្រាកដនោះ។សមាជិកសហគមន៍ កំពុងខ្វះភាពជឿទុកចិត្ត លើភាពស្របច្បាប់នៃការអះអាងរបស់អជ្ញាធរ បានសាកសារទៅកាន់ អង្គការសមធម៌កម្ពុជា និងអង្គការទស្សនៈពិភពលោក ដើម្បីធ្វើការវាស់វែងបន្ថែម ដើម្បីដឹងអោយបានច្បាស់ថា ទិន្នន័យទាំងនោះគឺត្រឹមត្រូវ។ ពុំមានសេចក្តីប្រកាសណាមួយ បញ្ជាក់ពីបរិមាណផ្ទៃដីដែលត្រូវបានយកនោះទេ។

ជាសេចក្តីបន្ថែម អជ្ញាធរខ័ណ្ឌ បានធ្វើការទាក់ទងជាមួយ ប្រជាពលរដ្ឋ។ ពួកគេបានប្រាប់ ប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ថា ពួកគេកំពុងរកដំណោះស្រាយ នៅពេលដែលបឹងនោះត្រូវបានអភិវឌ្ឍរួចហើយ ពួកគេអាចទទួលបានដីដែលនៅសល់។ បើសិនជា សេចក្តីប្រកាសពីការបណ្តេញចេញភ្លាមៗផ្លូវការ ត្រូវបានប្រកាស ពូ ឃុន នឹងបានទទួលនូវជម្រើសថ្មីគឺ ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ នឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរទៅកន្លែងថ្មី ព្រមទាំងទទួលបានសំណងសមរម្យ ។ ជាអកុសល ប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងពី និន្នាការរបស់ អជ្ញាធរកម្ពុជា ថានឹងបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់តំបន់ដែលនៅឆ្ងាយពីទីក្រុង ហើយនិងមិនមានហេដ្ឋារចនាត្រឹមត្រូវ និងសេវកម្មផ្សេងៗ។សហគមន៍បច្ចុប្បន្ននេះ មានបណ្តាញទឹក និងភ្លើង សាលារៀននៅក្បែរ ហើយពួកគាត់ចាត់ទុកថា មានសុវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់។

វាពិតជាងាយស្រួលណាស់ដើម្បីដឹងពីមូលហេតុ ដែលសមាជិកនៅក្នុងសហគមន៍ ស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការ ចាកចេញពីដី ដែលពួកគេបានទិញ និងបានកសាងកន្លែងរស់នៅរបស់ពួកគេ។ បច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជូនដំណឹងបណ្តេញចេញតាមរយៈជម្រើសដែលអាចធ្វើទៅបានសម្រាប់ពួកគេ។

 

Satrei Samaki Meanchey community members
សមាជិកសហគមន៍ ស្ត្រីសាមគ្គីមានជ័យ
Speaking with community residents
ការជួបនិយាយជាមួយ ប្រជាពលរដ្ឋ

The Satrei Samaki Meanchey community is one of many in the Phnom Penh area were the residents are being forced to leave their homes and relocate to another area by the municipal authorities. Established in 1982, community members have been living in the area until the present day. Starting out with 32 families, the Satrei Samki Meanchey community now includes 46 since the beginning of 2014.

View of houses in Satrei Samaki Meanchey
View of houses in Satrei Samaki Meanchey

 

As with many cases of urban poor communities under current threat of eviction, the land Satrei Samaki Meanchey settled on was bought by the current residents with letters of ownership existing between the previous owner and the current community leader as well as signed witnesses.  All of the houses in the community were built from scratch from the money of early residents. Today, these letters are proving difficult to be recognized as legitimate legal documents and so the land is officially part of the state.

 

As municipal authorities are looking to develop the back part of Boeung Kak Lake, where Satrei Samaki Meanchey is located, eviction notices have been given out to all the residents in order to clear the land. On the house of the community leader, and a majority of the other residents, codes have been spray painted above doors as notice of eviction.

Eviction code painted onto a house
Eviction code painted onto a house

The community leader, Pu Kun, met up with residents after the eviction announcement to discuss options and possible solutions. Over the past months he has contacted authorities such as the Ministry of Water, Transportation, and NGOs dealing with land rights to ask for help. Some of these organizations include STT, which was contacted in order to advocate for the residents, and CLEC, who provide lawyers to inform them about their legal rights and advise residents if illegal actions are happening.

Meeting with Pu Kun, the community leader in Satrei Samaki Meanchey
Meeting with Pu Kun, the community leader in Satrei Samaki Meanchey

Phnom Penh’s municipal authorities have recently come into Satrei Samaki Meanchey to take measurements of the land they are planning to claim and in the future give information on what areas exactly will be evicted. Community members, lacking trust in the legitimacy of the authorities’ claims, have asked Equitable Cambodia and World Vision to take additional measurements to make sure the numbers are correct. No announcement has been made so far on how much of the area will be taken.

In addition, District Authorities in the area have been contacted by residents. They have told community members that they are working towards a solution where once the lake is developed they can have the land that is left over. If a formal immediate eviction announcement is made, Pu Kun will make a new offer: residents will move to a new area as long as proper compensation is made. Unfortunately residents are all too aware of the tendency of the Cambodian authorities to send evicted communities to areas that are far from the city centre and lacking in basic infrastructure and services.  The current community has access to state water and electricity, schools nearby, , and is deemed by residents to have an adequate level of safety.

It is easy to see why community members are reluctant to move from the land that they have purchased and built their lives around. Currently residents are fighting the eviction notice through the options made available to them.

Satrei Samaki Meanchey community members
Satrei Samaki Meanchey community members
Speaking with community residents
Speaking with community residents