ភ្នំពេញ

Photos provided to STT by community members

Questioning and violation of rights of Community Leader by police at World Habitat Day event in Prek Takong 60 Metres

At around 8.30am, police and authorities from Chak Angre Leu Sangkat arrived at Prek Takong 60 Metre community and began to cancel the World Habitat Day (WHD) event being held by the community. Police informed the community that the event was illegal and a community representative was then arrested and taken to the Sangkat office. The community representative was then shown a letter and asked to place their thumbprint on it. The letter stated that the community representative will not celebrate any events in the future without asking for prior permission from the Municipality of Phnom Penh and Ministry of Interior.

In addition, the police questioned the community representative, asking specifically who had helped to support the event and implying that they knew NGOs were “behind this”.

Photos provided to STT by community members

The community representative was then released from the Sangkat office at around 10:00am after putting their thumbprint on the letter mentioned. The community representative was told they were not allowed to leave until they put their thumbprint on the letter.

Last week, Prek Takong 60 Metre community informed local authorities of their intention to hold a WHD event and authorities said it would be illegal to do so. The community followed procedures under the Law on Peaceful Demonstrations (2009) and has not violated this law.

Photos provided to STT by community members

This community is located in the Boeung Tompoun lake area, which is a hotbed for land conflicts as much of the area is under development by the ING Holdings group.

 

THE PHNOM PENH SURVEY: A Study on Urban Poor Settlement in Phnom Penh

This report aims to add to the body of research and information on urban poor settlements in Phnom Penh. There have been several major studies that have been conducted on the urban poor and their dwellings in Phnom Penh’s inner and outer Khans. Using various methods, these studies have collected data on urban poor settlements and families, information on evictions and threat of eviction, land titling, and land categorization as well as general socio-economic conditions.

The number of Urban Poor Settlements has been decreasing from 410 in 2009 to 340 in 2014 and 277 in this 2018. Settlements have decreased for a variety of reasons, including development and eviction to elsewhere, and Phnom Penh’s current 277 urban poor settlements still face many challenges especially as the majority of them don’t have land titles, documentation for land titles, or access to land rights information. Further, nearly half of all urban poor settlements are located on or near canals, lakes, or rivers, which are state public land and can not be privately owned. Thus, many communities are susceptible to eviction and live with tenure insecurity as a daily fear.

You can download full report as PDF files here: Khmer | English

Contact for more information:
Mr. Soeung Saran, Executive Director of Sahmakum Teang Tnaut (STT)
Email: director@teangtnaut.org
Tel: 089 666 013
Mr. Isaac Daniels, Program Adviser of Sahmakum Teang Tnaut (STT)
E-mail: advisor@teangtnaut.org

Joint Statement: A Call for Justice: Civil Society Demands Independent Inquiry in Kem Ley Murder Case

July 08, 2017

One year after the murder of Kem Ley, we, the undersigned civil society groups, believe that justice  has  not  yet  been  served  for  the  late  political  analyst  and  the  family,  friends  and colleagues he left behind.

The well-known political analyst and anti-corruption campaigner was shot dead at point blank range on 10 July 2016 while drinking coffee in a Phnom Penh petrol station. There has been no transparency in the murder investigation, and there are still many unanswered questions in the case.

Despite compelling evidence – including video footage – indicating potential accomplices, only one suspect was charged and convicted in a flawed trial which failed to fully cross examine witnesses  or  investigate  serious  doubts  about  the  killer’s  motive.  Impunity  for  those  not properly held to account for his murder will fuel distrust of the justice system.

We, the undersigned civil society groups, call for an independent inquiry into the silencing of Kem Ley. His murder led to a massive outpouring of emotion from hundreds of thousands of Cambodians who poured into the streets of the capital for his funeral procession. Along with Kem Ley’s family, colleagues and friends they also deserve to see justice served.

Immediately after the murder, a group of UN human rights experts called for “a prompt, thorough and impartial investigation into the crime […] conducted by an independent body with no ties to the government.”1 One year later we have seen that the criminal justice system has failed to protect its citizens’ right to life. With so many unanswered questions, an independent inquiry is the only credible way to seek justice for Kem Ley and his family and friends.

We, the undersigned civil society groups, have not forgotten Kem Ley’s murder and reiterate our previous demand for the investigation to be taken over by an independent inquiry made up of international experts with full access to evidence including CCTV footage from the crime scene. 2 If not, public faith in the judiciary and police will continue to be eroded and the family and friends of Kem Ley will continue to be denied justice.

This statement is endorsed by:

 1. Activity for Environment Community
 2. Alliance for Conflict Transformation (ACT)
 3. Bak Rotaeh community
 4. Banteay Srey Community
 5. Boeung Chhouk Community
 6. Boeung Kak Community (Kampong Chhnang)
 7. Boeung Kak Lake Community (BKL)
 8. Boeung Pram Community
 9. Boeung Trabek Community
 10. Borei Keila Community (BK)
 11. Bos Snao Community
 12. Buddhism for Peace Organization (BPO)
 13. Building and Wood Workers Trade Union Federation of Cambodia (BWTUC)
 14. Building Community Voice (BCV)
 15. CamASEAN Youth’s Future (CamASEAN)
 16. Cambodia Development People Life Association (CDPLA)
 17. Cambodia Youth and Monk Network (CMYN)
 18. Cambodia’s Independent Civil Servants Association (CICA)
 19. Cambodian Alliance of Trade Unions (CATU)
 20. Cambodian Center for Human Rights (CCHR)
 21. Cambodian Domestic Worker Network (CDWN)
 22. Cambodian Food and Service Worker Federation (CFSWF)
 23. Cambodian Human Rights and Development Association (ADHOC)
 24. Cambodian Independent Teachers Association (CITA)
 25. Cambodian Indigenous Youth Association (CIYA)
 26. Cambodian Informal Economic Workers Association (CIWA)
 27. Cambodian Labour Confederation (CLC)
 28. Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights (LICADHO)
 29. Cambodian NGO Committee on CEDAW (NGO- CEDAW)
 30. Cambodian Youth Network (CYN)
 31. Capacity Community Development Organization (CCD)
 32. Center for Alliance of Labour and Human Rights (CENTRAL)
 33. Cham Kravean Community
 34. Chambak Community (Kampong Speu)
 35. Chambok community (Kampong Cham)
 36. Cheko community
 37. Chi Tron Community
 38. Chikor Leu Land Community
 39. CI5 Community
 40. Coalition for Integrity & Social Accountability (CISA)
 41. Coalition of Cambodian Apparel Workers Domestic Unions (C.CAWDU)
 42. Coalition of Cambodian Farmer Community (CCFC)
 43. Collective Union of Movement of Workers (CUMW)
 44. Community Network in Action (CAN)
 45. Community Peace-Building Network (CPN)
 46. Community Voice Development Organization
 47. Da Commune Community
 48. Equitable Cambodia (EC)
 49. Farmers Association for Peace and Development (FAPD)
 50. Forestry Community
 51. Forestry Stoeung Khsach Sor community
 52. Former Boeung Kak Women Network Community
 53. Free Trade Union of Workers of the Kingdom of Cambodia (FTUWKC)
 54. Gender and Development for Cambodia (GADC)
 55. Green Vision Organization
 56. Housing Rights Task Force (HRTF)
 57. Independent Democracy of Informal Economy Association (IDEA)
 58. Independent Monk Network for Social Justice (IMNSJ)
 59. Indigenous Youth at Brome Commune, Preah Vihear Province
 60. Indigenous Youth for Community Ratanakiri (IYCR)
 61. Indradevi Association (IDA)
 62. Kampreus community
 63. Khmer Youth Association (KYA)
 64. Land Community, I Village, Preah Sihanouk Province
 65. Lor Peang Land Community
 66. Minor Indigenous Right Organization (MIRO)
 67. Mother Nature
 68. Phnom Bat Community
 69. Phnom Krom Community
 70. Phum 21 Community
 71. Phum 23 Community
 72. Phum Dei Chhnang Community
 73. Phum Prasat Rang Land Community
 74. Phum Samut Leu Community
 75. Phum Sela Khmer Land Community
 76. Phum Thmei Taing Samrong Community
 77. Pong Rok Land Community
 78. Ponlok Khmer
 79. Prek Takung Community
 80. Prek Tanou Community
 81. Prey Chher Pich Sangva Laor Chhert Community
 82. Prey Chher Romeas Hek Community
 83. Raksmey Samaki Community
 84. Sahmakum Teang Tnaut (STT)
 85. Samaki 4 Community
 86. Samaki Meanchey Land Community
 87. Sangkom Thmey Land Community
 88. Sdey Krom Rohal Soung Fishery Community
 89. Somros Koh Sdach Fishery Community
 90. SOS International Airport Community
 91. Spean Chhes Community
 92. Sre Prang Community
 93. Ta Noun Land Community
 94. Thmor Kol Community
 95. Toul Rada Community
 96. Toul Sangke B Community
 97. Tourism Employee and Service Union of Grand Diamond City Company
 98. Tourism Employee Union of Poipet Casino Resort Company
 99. Trapaing Anhchanh Thmey Community
 100. Tumnop II Community
 101. Tunlong Community
 102. Urban Poor Women Development (UPWD)
 103. 185K Thida Chambok community
 104. 23 Community
 105. 24 Families Community
 106. 297 Land Community
 107. 92 Community

Facts and Figures #31: A review of 147 Trash Sites between 2014 and 2016 in Phnom Penh

Efficient and effective trash collection has been a major public health concern in Phnom Penh for decades, but is expected to get worse due to continued urban expansion, and a population which is expected to hit the three million mark before 2017. Poorly managed trash collection attracts vermin, and causes disease to spread. It even reduces property value and impacts tourism. CINTRI – a private trash collection service – has had a monopoly in Phnom Penh since being contracted by the Government in 2002, but residents are sceptical that they can make (and keep) the city clean: “public expectations… have grown and developed beyond what the current model is able to provide”. Residents have been dissatisfied by CINTRI’s efforts since the start, but CINTRI claim they are “not to blame for the capital’s trash-strewn streets” and that the government is using them as a cover for their own inefficiencies. Nevertheless, CINTRI’s contract was reviewed and renewed in May 2016. The private firm held a target of achieving a “sustainable trash collection system” by 2015, but as this report displays, it is apparent this target was not met.

Facts and Figures #31: A review of 147 Trash Sites between 2014 and 2016 in Phnom Penh

You can also find the report in PDF here. 

Contact for more information:
Mr. Soeung Saran, Executive Director of Sahmakum Teang Tnaut (STT)
Email: director@teangtnaut.org
Tel: 089 666 013
Mr. Isaac Daniels, Program Adviser of Sahmakum Teang Tnaut (STT)
E-mail: advisor@teangtnaut.org

Work on mosque road halted

Work has temporarily halted on a road traversing the Boeung Kak mosque after scores of angry worshippers on Friday tore down a temporary metal fence erected at the site.
Read More

Promises Kept: A Study of the Development of 77 Eviction Sites in Phnom Penh

Phnom Penh is a rapidly changing city marked by urban development. In 1998 one in every 20 Cambodians lived in Phnom Penh. Within four years, this statistic has become one in every ten Cambodians. Between 1998 and 2008 the city’s population more than doubled, increasing from 567,860 to 1,237,600 people. Six satellite cities are currently being developed around Phnom Penh and the skyline of the city is increasingly dotted with multi-story buildings, with more under construction. Over the past five years the district boundaries have been changed in order to ease the administrative burden that arises from such expansion, with the number of khans (districts) increasing from eight to 12. Furthermore, it has been reported that there are plans to extend the city boundaries. As the city has developed, there has been a growing demand for land for commercial and public sector development. Concurrently Phnom Penh has seen a rise in forced evictions from land around the city, particularly areas occupied by the urban poor. While much attention has been brought to specific instances such as that of the former residents of Boeung Kak Lake and Borei Keila, in truth the practice of forced evictions is far more pervasive than such focused media attention would suggest.

You can download the original file in Khmer and English.

Contact for more information:
Mr. Soeung Saran, Executive Director of Sahmakum Teang Tnaut (STT)
Email: director@teangtnaut.org
Tel: 089 666 013

Rights Day events to dot the Kingdom

More than 500 people conducted a march and held a public forum yesterday in Siem Reap, with thousands more expected to conduct their own events around the country to mark International Human Rights Day on Saturday.

Rights group Licadho released a statement yesterday saying that 35 events across 17 provinces will be held in the run-up to the weekend, with bigger events in Phnom Penh, Siem Reap, Battambang, Sisophon and Sihanoukville planned.

Soeung Saran, acting executive director at Sahmakum Teang Tnaut, said the various groups included land disputants, workers and youth activists, but that all of them were following a single theme: Justice 2016.

“We have seen many injustices happening [this year], especially to vulnerable people,” he said. “That is why we have chosen this theme.”

He added that a planned march in Phnom Penh on Saturday had been changed to a public forum, after the permission for the march was rejected by City Hall. Mep Meas Pheakdey, City Hall spokesman, meanwhile said he had yet to receive a request for the forum, but that the municipality would reject any events planned for public spaces.

source: phnompenhpost.com

Thousands Celebrating International Human Rights Day across Cambodia

December 6, 2016 – From December 2 until December 10, a series of 35 events across Cambodia will see thousands of people in 17 provinces and Phnom Penh celebrate International Human Rights Day 2016.

Events will largely take place in rural Cambodia, where grassroots groups including communities affected by land conflicts, youth networks, associations, and monks as well as unions and NGOs around the country will hold a series of celebrations under the theme of ‘Justice2016’. In Phnom Penh and four of Cambodia’s provincial towns – Siem Reap, Battambang, Sisophon and Sihanoukville – larger events will see groups from surrounding communities coming together to celebrate in solidarity.

Celebrations will include public forums to discuss current human rights issues, theatre performances, petitions to local authorities on local and national human rights concerns, Buddhist religious ceremony with connecting to human rights issues, and marches through provincial districts and towns.

International Human Rights Day will offer an opportunity to demonstrate solidarity, perseverance and celebration of hard-fought human rights. With less than a year to go before commune elections – and as repressive laws are rolled out, dissenting voices silenced, and human rights defenders imprisoned – it is more important than ever to speak out against attacks on human rights. Celebrations this year will see thousands speak on issues such as free and fair elections, land rights, a living wage for workers, a free and fair judiciary and an end to attacks on fundamental freedoms.

‘Laws are being used to stifle us, imprison us and silence us,’ said Tim Malay, President of Cambodian Youth Network (CYN). ‘Youth are the future of Cambodia, and we need a future in which human rights are celebrated and upheld by the powerful as well as the poor.’

Despite a year of consistent attacks on democracy and civil society, the continued use of the judiciary to silence and threaten activists, and the lack of any governmental commitment to uphold land rights and labour rights, activists across Cambodia will continue to protest injustice, demand their rights and call for change.

‘We are still losing land, workers are still struggling for a living wage, and when we protest, we are imprisoned’, said Song Srey Leap, Boeung Kak Lake community representative. ‘We celebrate International Human Rights Day, but we also demand change – we want justice.’

‘Workers struggling to survive have been hit by a new Trade Union Law and other harmful laws’, said Sar Mora, President of Cambodian Food Service Workers Federation (CFSWF). ‘International Human Rights Day is a time to celebrate together, and to challenge laws which affect our lives’.

‘Our theme for International Human Rights Day this year is ‘Justice2016’ because justice is essential for peace and prosperity in Cambodia,’ said Am Sam Ath, LICADHO’s Monitoring Manager. ‘And without an independent judiciary, justice and peace are not possible’.

Friends of December 10th invite all friends and media to attend the IHRD celebrations. Please contact those listed below for more information on IHRD events in the provinces and in Phnom Penh.

For more information, please contact:
▪ Mr. Am Sam Ath, LICADHO Monitoring Manager, 012 327 770
▪ Mr. Soeung Saran, Sahmakum Teang Tnaut (STT) Acting Executive Director, 089 666 013
▪ Mr. Sar Mora, President of Cambodian Food Service Workers Federation (CFSWF), 016 525 781

ឯកឧត្តម ប៉ា សុជាតិវង្ស ៖ «គ្មានខ្មែរឯណាធ្វើបាបខ្មែរខ្លួនឯងនោះទេ»

ភ្នំពេញ៖ ឯកឧត្តម ប៉ា សុជាតិវង្ស អភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានជួបពិភាក្សាជាមួយលោកស្រី រ៉ូណា ស្មីត អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា កាលពីថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៦ ។
Read More

Chroy Changva community seeks intervention from embassy, EU and relevant ministry

In the morning of August 31, 2016, around 10 people representing of 17 families, who live in a Preak Tasek village, Khan Chroy Changvar, submitted the petition the German Embassy, European Union, and Ministry of land management urban planning and construction seeking for the intervention.  They wishes the embassy, EU and the ministry of land management to provide them the land title and that OCIC Company should stop violating them. Read More

Beoung Kak community still demands for the release of human right defenders and their representative

Beoung Kak community activists gathered on Monday this morning to conduct press conference demanding for resolution for their land issues and intervention to release Mrs. Tep Vanny and 4 ADHOC staffers, and one NEC official, who have been in pre-trial detention for months.

Mrs. Tep Vanny and Mrs. Bov Sophea were arrested in the evening of August 17 while they were running Black Monday campaign in their community to demand for the release of four human rights defenders of ADHOC and NEC official.

On 22 August, Phnom Penh Municipal court decided against Mrs. Bov Sophea and Mrs. Tep Vanny. Both were charged with insulting public officials which resulted in 6 days imprisonment Mrs. Bov Sophea was released later that day, while Mrs Tep Vanny has not been still put in pre-trial detention regarding the protest outside the house of Prime Minister Hun Sen since 2013.

Beoung Kak community members organized protests for past 15 weeks, as part of Black Monday campaign in order to demand for the release of human right defenders and NEC official, who were arrested on May 2, in the case of Khom Chandaraty called Srey Mom who has been penetrated that had an affair with opposition leader Kem Sokha.

Local Authority Destroys Residential Property without a Public Consultation

19 January 2016

At about 8.30 am on the morning of 18 January 2016, an estimated 100 mixed up forces of Khan and Sangkat Russey Keo, equipped with hammers, knifes, axes and saws and deploying an excavator to destroy properties of residents living in O Baktouk village, Sangkat Boeung Salang, Khan Russey Keo, following Khan’s notification issued on 12 January 2016 that inform people living along the O Baktoul canal to remove voluntary some properties grow or build illegally along the edge of the canal.

According to the notification of Khan Russey Keo, this is only administrative measure to move such toilets, kitchen and chicken’s cottages of families which have lived on edge of Baktouk canal, which accused as illegal. The authority’s action was to 3 families which requested and very challenged to conduct a transparent development.

In the wake situation Khan Russey Keo governor Mr. Thun Sokhorn did a media conference on that issue, in order to clarify with media and public why authority come to take this action. He said in the conference that this project is in the master plan of MPP and we do this because of public interest; he added that authority firstly take only about 10 meters from the edge of the canal, but it is 20 meters according to regulation. Moreover, authority will conduct both sides of the canal where approximately 300 families could be effected by the project; nevertheless he affirmed that there will no compensation for those who could effect. It should be noted that the canal stretches about 4 km long starting point at street 273 (Tuol Sangke) till Borei Kong Bun Hov and so far they initially achieved about 1800 meters a side.

According to Mr. Sek Sokha, an effected resident telling us that next step is going to seek legal aid from Land NGO (i.g CLEC) over the case.

photo337815443327790100 photo337815443327790103 photo337815443327790109 photo337815443327790112 photo337815443327790124 photo337815443327790126 photo337815443327790127

Officers of Human Rights Based Spatial Planning Project (HRBSP) Distributed Legal Advice Sheet AND Factsheets to Community at Sangkat Chrang Chamres I and II, Khan Russey Keo

On August 07th, 2015, Urban Settlement Officers and Project Coordinator of Sahmakum Teang Tnaut (STT) distributed legal advice sheet and factsheets to 100 households where located in Village 3, Sangkat Chrang Chamres1 , Khan Russey Keo, Phnom Penh.

This distribution is part of Human Right Based Spatial Planning project which founded by Europe Union and Czech Republic and implemented by People In Need (PIN) and Sahmakum Teang Tnaut (STT) in purpose to strengthen land tenure security through promotion of tenure security for the most vulnerable and marginalized groups in Cambodia.

Mr Nhim Kim Eang, project coordinator of Samakume Teangtnaut said this legal advice sheet and factsheet was the results we had done for more than a year before. He added that this information in this legal advice sheet and factsheets got from three main sources: 1) Demographic information got from the answers of local authorities and local people in the communities. 2) legal tenure and household information got from household survey data collected by staff and interns of STT. And 3) Legal documents which related to land law got from local and international experts of NGO partners who worked on legal aid. He added the document was only just information and legal aid for benefitting to people living in that location in relation to land occupation and it was not legally bounded because there was only authority that can make an official decision on your tenure status or offer land titling is the cadastral department of the Ministry of Land Management, Urban Planning and Construction (MoLMUPC).

Furthermore, all of those houses were located next to the National Road 5, which would be further expanded in the future and it was also next to the Tongle Sap Lake which was regarded as the state owned- land. These areas would be planned to have reconstruction or on-site redevelopment in the future. As a result, it was really important for the people to understand the information as it was for their benefits both citizens and authorities for discussing and finding solution together.

Be informed that, Chrang Chamres Community is an urban poor community where has not yet had the orderly construction and the majority of them is Khmer- Cham (Islam).

Source: Sahmakum Teang Tnaut By: Raksa 21 October 2015

22 222

On 21st October 2015, Sahmakum Teang Tnaut’s ICT Project arranged a training session on the topic: “Dropbox Security” with activists from different communities in Phnom Penh. Mr. NGET Vanna, a Community Trainer Office, is the speaker. The session holds in Aden Restaurant.

Thousands march on World Habitat Day, authorities accept petition

5 October 2015

On World Habitat Day 2015, authorities accepted a petition from hundreds of protestors who marched to demand housing rights and an end to forced evictions in Cambodia.

On the morning of 5 October, community members, monks, children, tuk-tuk drivers and civil society organizations gathered at Dey Krahorm – a former eviction site – to march to the National Assembly. The crowd wore black tshirts and hats made from palm leaves, a traditional housing material in Cambodia. Representatives of more than 150 urban and rural communities and civil society organisations were invited to take part.

Outside the National Assembly, community members delivered speeches and monks offered a blessing asking for an end to forced eviction. Helium balloons were attached to model houses and released to highlight the importance of housing as a human right. Children displayed their own model ideal houses amidst banners and songs.

Police blockades prevented protestors from continuing their march to the ministry buildings. Instead, officials from the Ministry of Interior, Ministry of Land Management and Municipality of Phnom Penh came to the protestors and accepted the petitions in front of the National Assembly. Representatives of the National Assembly came out to accept the petition. Authorities from Chamcarmon district district also accepted a model house.

The march participants included many people personally affected by forced evictions. As one participant expressed, “I am here to demand housing rights. I was evicted and now don’t have a house, this right to has been denied for me.”

Others shared what the event meant to them.
“I am happy to be here to affirm our human right to housing”.
“I want to request of companies developing land: don’t abuse the rights of the people.”
“I want to ask the government: do not evict people and send them to a far away place.”

STT’s Executive Director, Mr Ee Sarom, spoke to media about the right to adequate housing and forced evictions in Cambodia. “People here are those who affected by land and housing right issues. They were forcibly evicted from their land and housing,” he said. “They have come here to show the government about their problems and seek a solution.”

The march commemorated the 30th anniversary of World Habitat Day, first designated in 1985. As one participant expressed: “I feel encouraged to be here, because today is an international day. It is not just about Cambodian communities abused by the Government, we celebrate with people all over the world.”

Urban Poor Community Alternative Design Intervention Workshopសិក្ខាសាលាការៀបជម្រើសប្លង់កែលម្អសគមន៍ អ្នកក្រីក្រនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ

On 25th- 26th July and 02nd August 2015, Sahmakum Teang Tnuat (STT) has been organizing student workshop on “Urban Poor Community Alternative Design Intervention” . The workshop has being participated by groups of architectural and engineering students from public and private universities in Phnom Penh cooperated with Aphiwat Thmey and Svay Chek Thmey community to identify community problems in order to prepare alternative plan and present the plan to residents.

កាលពីថ្ងៃទី២៥-២៦ ខែកក្កដា និងថ្ងៃទី២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៥ អង្គការសមាគមធាងត្នោត បានកំពុងរៀបចំសិក្ខាសាលានិស្សិតរយៈពេល៣ថ្ងៃស្តីពី“ការៀបជម្រើសប្លង់កែលម្អសគមន៍ អ្នកក្រីក្រនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ”។នៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះមានការចូលរួមពីក្រុមនិស្សិតស្ថាបត្យកម្មនិងវិស្វកម្មមកពីសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋនិងឯកជននានានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ បានសហការណ៍គ្នាចុះទៅជជែកពិភាក្សាស្វែងរកបញ្ហា ដើម្បីរៀបចំផែនការកែលម្អ រួមទាំងបទបង្ហាញលទ្ធផលបានរកឃើញ ទៅកាន់សហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍ថ្មី និងសហគមន៍ស្វាយចេកថ្មីសហគមន៍។