បទយកការណ៍

អង្គការសមាគមធាងត្នោត (STT) បានផ្តល់ឱកាសដល់យុវជនចំនួន ៤ រូប លើជំនួយផ្នែកស្រាវជ្រាវដែលមានប្រធានបទផ្សេងៗគ្នា  ដើម្បីលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចល្អបរិស្ថានក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រក្នុងទីក្រុង។ ការគាំទ្រលើកិច្ចការស្រាវជ្រាវទាំងនេះ មានគោលបំណងកសាង​សមត្ថភាព​ក្នុងការសរសេររបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវនានា ដែលផ្តោតសំខាន់លើអភិបាលកិច្ចបរិស្ថានល្អ និងជំនន់​ទឹកភ្លៀង​ក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រ​និងជាការ​ចូលរួមចំណែកលើឡើងនូវបញ្ហាប្រឈមដែលកើតមានក្នុង​សហគមន៍ក្រីក្រ​ដល់ប្រជាសហគមន៍ក្រីក្រក្នុងទីក្រុង។    សម្រាប់ប្រធានបទស្រាវជ្រាវមានដូចជា ១. ការសិក្សាអំពីឥរិយាបថ និងការអនុវត្តលើការគ្រប់គ្រងសំរាមរបស់ប្រជាសហគមន៍ និង​អភិបាលកិច្ចបរិស្ថាននៅសហគមន៍ព្រែកតាគង់ ៦០ម៉ែត្រ ២. ការគ្រប់គ្រងសំរាម Read more