អង្គការសមាគមធាងត្នោត បានចែកផែនទី និងសៀវភៅប្រវត្តិសហគមន៍ ទៅកាន់សហគមន៍គោលដៅចំនួន៣ នៅរាជធានីភ្នំពេញ

    

    

កាលពីថ្ងៃទី១៥ និង១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣ អង្គការសមាគមធាងត្នោត បានចែកផែនទី និងសៀវភៅប្រវត្តិសហគមន៍ ទៅកាន់ សហគមន៍គោលដៅចំនួន៣ នៅរាជធានីភ្នំពេញ។  ផែនទី និងសៀវភៅសហគមន៍ទាំងនេះមានសារៈសំខាន់ដល់ប្រជាសហគមន៍ ក្នុងការឈ្វេងយល់ពីប្រវត្តិនៃការចងក្រងសហគមន៍ និងទុកជាឯកសារប្រើប្រាស់ដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់សហគមន៍។

Comments