ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសង្កាត់ច្រាំងចំរេះ១ និងច្រាំងចំរេះ២ បានទទួលស័ង្កសីក្រោមគម្រោងរៀបចំដីធ្លី និងសិទ្ធិមនុស្ស ពីសមាគមធាងត្នោត

Read more

ការផ្តល់ប័ណ្ណកម្មសិទ្ធិដីធ្លីទាំងដីរដ្ឋ និងឯកជន និងដីសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិច

Read more