វិភាគទាន

STT Bank Details

ឈ្មោះធានាគា CIMB Bank PLC
អាសយដ្ឋាន #20AB Corner Preah Norodom Boulevard & Street 118, Sangkat Phsar Chas, Phnom Penh, CAMBODIA
គណនី Sahmakum Teang Tnaut (STT)
លេខគណនី 1010  1220  0000 3634
SWIFT CODE CIBBKHPP
រូបីយវត្ថុ USD