បុគ្គលិកអង្គការសមាគមធាងត្នោតចែកជូនស័ង្គសីដល់ពលរដ្ឋSTT’s staff distributed metal slates to the project’s beneficiaries

នៅថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ នេះ បុគ្គលិកគម្រោងរៀបចំផែនការកែលម្អដីធ្លី និងសិទ្ធិមនុស្ស
របស់កម្មវិធីបច្ចេកទេស នៃអង្គការសមាគមធាងត្នោត បានចែកជូនស័ង្គសីដល់ពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភូមិ១ ភូមិ២ ភូមិ៣ និងភូមិខ។
ខាងក្រោមនេះ ជាចំនួនគ្រួសារនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលបានទទួលស័ង្គសី រួមមាន ៖
ក. ភូមិ១ ៖ មានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន១១គ្រួសារបានទទួលស័ង្គសីចំនួន១៦១សន្លឹក
ខ. ភូមិ២ ៖ មានប្រជាពលរដ្ឋ១០គ្រួសារបានទទួលស័ង្គសីចំនួន២១១សន្លឹក
គ. ភូមិ៣ ៖ មានប្រជាពលរដ្ឋ៤គ្រួសារបានទទួលស័ង្គសីចំនួន៦៥សន្លឹក
ឃ. ភូមិខ ៖ មានប្រជាពលរដ្ឋ២៨គ្រួសារបានទទួលស័ង្គសីចំនួន៥៨៧ សន្លឹក។

ប្រជាពលរដ្ឋសរុបចំនួន ៥៣គ្រួសារមកពីភូមិចំនួន ៤ បានទទួលស័ង្គសីចំនួន ១.០២៤ សន្លឹក។On Sunday 12th July, 2015, staff of Sahmakum Teang Tnaut (STT) from the Technical Program’s Human Right Based Spatial Planning (HRBSP) project distributed metal slates to the project’s beneficiaries living in the village 1, village 2, village 3 and village Khor.

Following are the numbers of households who received metal slates:
A. Village 1: There were 11 households received 161 pieces of metal slates
B. Village 2: There were 10 households received 211 pieces of metal slates
C. Village 3: There were 4 households received 65 pieces of metal slates
D. Village Khor: There were 28 households received 587 pieces of metal slates.

In total, there were 53 households from four villages received 1,024 pieces of metal slates.
USOs and intern was distributing zinc to people in village 2Zinc of beneficiaries were divided into parts

zince were tied by beneficiaries to bring to home

USO was calling the names of beneficiaries to receive zinc in village1

USO and interns were helping beneficiaries to tie zinc to their houses

staff were counting number of zinc for distributing to beneficiaries in Village1

People in village3 were carrying zinc to their houses

People in village1 were gathering to receive zinc

Kids in KHOR village were happy when their parents received zinc for roof and houses' walls

Intern was checking names of beneficiaries to receive zinc in Village2

Beneficiaries were waiting their turns to receiving zinc